ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne dorosłe osoby, które są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w Sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. W zależności od organizacji pracy, rano przed godziną ósmą, rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/ opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono w każdej chwili być odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców/ opiekunów prawnych dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka z danej grupy zależy od harmonogramu pracy.
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/ osoba upoważniona, dotarła na miejsce pobytu grupy.
 9. Zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacja losowa) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/ opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z policją.
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola w dniu 27.08.2012 r., rodzice w dniu 6.09.12 r. – zebranie ogólne. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci.
 3. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2012 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.08.2012 r. oraz przez Radę Rodziców w dniu 18.09.2012 r.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda