ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Statut przedszkola

Statut Przedszkola Nr 1 w Bytowie

 Statut opracowano na podstawie:

Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa przedszkola

 1. Przedszkole nr 1 w Bytowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole nr 1 w Bytowie.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytów, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty, z siedzibą w Gdańsku.
 5. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 6. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: ul. 1-go Maja 17, 77-100 Bytów

§ 1a

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 1 w Bytowie;
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 1 w Bytowie;
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 6. Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

§ 2
Cele przedszkola

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
  1a. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
  1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowanie zgodnie z przepisami;
  1a) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju;
  3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
  4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
  5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
  6) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
  7) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  8) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
  9) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
  10) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  11) organizowane kształcenia dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz dzieci będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w jednostkach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
  i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
  i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
  18) dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym organizuje się zajęcia rewalidacyjne;
  19) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez:
  a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej,
  b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,
  c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.3a. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
  1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 4. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać
  i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy z uwzględnieniem opisanych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci.
 5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:
  1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;
  2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
  3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;
  4) przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;
  5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
  7) tworzenie tradycji przedszkola;
  8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.

  5a. Przedszkole organizuje proces wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w integracji z dziećmi pełnosprawnymi poprzez:
  1) tworzenie warunków do zabawy i nauki oraz zapewnienie środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  2) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3) prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez specjalistów wskazanych w zaleceniach do orzeczenia.

  5b. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
  3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
  4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
  5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
  6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
 6. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

§ 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
  1) (uchylono);
  2) rodziców dziecka;
  3) dyrektora przedszkola;4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty
  prowadzącego zajęcia z dziećmi;
  5) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej;
  6) poradni;
  7) (uchylono);
  8) pomocy nauczyciela;
  9) pracownika socjalnego;
  10) asystenta rodziny;
  11) kuratora sądowego;
  12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3) porad i konsultacji;
  4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:
  1) z niepełnosprawności;
  2) z niedostosowania społecznego;
  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4) ze szczególnych uzdolnień;
  5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6) (uchylono);
  7) z choroby przewlekłej;
  8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9) z niepowodzeń edukacyjnych, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  12) z zaburzeń zachowania i emocji;
  13) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora, który organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

  7a. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
  3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
 9. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
 10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu jednostki. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

  10a. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla wychowanków przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

  10b. Czas prowadzonych zajęć w przedszkolu powinien wynosić:
  1) w przypadku dzieci w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
  2) w przypadku dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 11. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 12. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 13. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 14. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 15. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami lub z innymi osobami.
 16. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.

  16a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
 17. Zadaniem pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; a także wspierania mocnych stron wychowanków;
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanków w życiu przedszkola oraz wspierania ich rozwoju;
  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4) podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci,;
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci;
  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
  8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  a) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
 18. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków oraz poziomu rozwoju językowego;2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 19. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola działania pedagoga, psychologa i logopedy powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z zaistniałą sytuacją.
 20. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola prowadzą porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców problemami przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.
 21. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
  1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
  a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
  c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
  d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
  2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
  c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
  d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka;
  4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;
  5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
  6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 22. Do zadań psychologa specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
  1) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w odrębnych przepisach;
  2) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanka;
  3) udzielaniem rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w odrębnych przepisach.

§ 3a

 1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
 2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:
  1) zajęcia podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po;
  2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,
  3) wycieczki do zakładów pracy.
 3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:
  1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:
      a) określa, co lubi robić;
      b) podaje przykłady różnych zainteresowań;
      c) określa, co robi dobrze;
      d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
  2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:
      a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
      b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu  i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
      c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz
  w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
     d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
     e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
  3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:
     a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
     b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;
  4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:
     a) opowiada, kim chciałoby zostać;
     b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
     c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

§ 4
Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom, o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą, uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. 
 3. Za zgodą, na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

§ 5
Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
1) Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska;
2) Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom;
3) Promowanie jednostki w środowisku;
4) Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom;
5) Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka;
6) Prowadzenie własnej strony internetowej;
7) Udział w projektach europejskich.

§ 6

 1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 3. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, wniosku rodzica i za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
 4. Dyrektor wskazuje koordynatora wczesnego wspomagania rozwoju i nadzoruje prawidłową realizację programu.

§ 7
Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. W grupach najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela – osoba, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziałów dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
 3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi jednostki, który podejmie stosowne decyzje.
 4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
 6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 7. Dzieci wracają z terenu parami prowadzone przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne. 
 8. W trakcie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 9. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
  2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;
  3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
 10. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 11. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 12. Każde wyjścia poza teren przedszkola i wycieczki są rejestrowane. Rejestr wyjść grupowych dzieci, które nie są wycieczkami prowadzi dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba.
 13. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 8
Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. 
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę osoby dyżurującej (w okresie pandemii rodzice oddają dzieci przy wejściu osobie dyżurującej).

  2a. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców.
  4a. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisane przez przynajmniej jednego rodzica.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, ale budzącej wątpliwość do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przedszkolak nie będzie oddany pod jej opiekę.
 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel/pracownik przedszkola przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

  7a. Po organizowanych przez przedszkole uroczystościach i innych imprezach, w których dziecko bierze udział po uprzednim zgłoszeniu tego udziału wychowawcy grupy, dziecko z przedszkola oprócz osób stale upoważnionych mogą odebrać również inne osoby - goście, legitymujący się pisemnym upoważnieniem rodzica.

  7b. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez zgłoszenie faktu odbioru dziecka nauczycielce.
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi lub wyrokiem sądu.
 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 10. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby posiłków.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia jednostki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
 12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.
 13. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w przedszkolu osób niebędących pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do przedszkola wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

§ 9
Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
  1) Dyrektor;
  2) Rada pedagogiczna;
  3) Rada rodziców.
  1a. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Przedszkolu określa ustawa – Prawo oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
 2. Dyrektor przedszkola:
  1) organizuje pracę jednostki, kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie czuwając nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z podstawą programową i przyjętym planem rocznym;
  3)sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę jednostki;
  6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostki;
  6a) Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:   
  a) dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
  b) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkola;
  c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;
  d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  f) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
  7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego);
  9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami;
  11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej jednostki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności;
  12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
  13) Odpowiada za realizację zleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;
  14) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę;
  15) W przypadku nieobecności dyrektora jednostki zastępuje go wicedyrektor;
  16) Współpracuje z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną opiekę medyczną nad dziećmi;
  17) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami;
  17a) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez jednostkę z przepisami o ochronie danych osobowych;
  17b) zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci;
  18) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  19) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

  2a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

  2b. Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
  2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne;
  3) temperatura w pomieszczeniach do zajęć nie przekracza 18°C;
  4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem jednostki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 4. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jednostki, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie przedszkola.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

  8a. Dyrektor jednostki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian;
  2) zatwierdzanie planów pracy jednostki;
  3) podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce; po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki;
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;
  6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian;
  7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad jednostką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, celu doskonalenia pracy przedszkola.
 10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego jednostki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień;
  2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;
  3) programy wychowania przedszkolnego;
  4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola;
  5) powierzenie stanowiska wicedyrektora;
  6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
  7) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

  10a. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  10b. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:
  1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;
  2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie videokonferencji.

  10c. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

  10d. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.
 11. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 12. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem jednostki.
 14. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 15. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
  1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 16. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

  16a. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
  1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
  2) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;
  3) współpraca ze środowiskiem lokalnym.

  16b. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.
 17. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zarządzenia wewnętrzne, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

  17a. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.

  17b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.
 18. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie jednostki na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
  1) z każdego z organów przedszkola wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem
  1a) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;
  2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor jednostki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.
 19. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
  1) na terenie przedszkola;
  2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
 20. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 10
Organizacja przedszkola

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, w oddziale integracyjnym 20.

  2a. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

  2b. Oddział przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Maksymalna liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 28.
 3. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
  1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj
  i czas ich pracy;
  2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
  3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
 5. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców.
 6. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola dyżurującego.
 7. W przedszkolu mogą działać organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) oraz stowarzyszenia działające w środowisku lokalnym, a szczególności organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 8. Współpraca Przedszkola ze stowarzyszeniem:
  1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
  2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola;
  3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci;
  4) wpływa na integrację dzieci;
  5) wpływa na podniesienie jakości pracy Przedszkola;
  6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.

§ 10a.

 1. Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
  1) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci;
  2) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz nauczycieli;
  3) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
 2. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola i efektywność kształcenia.

§ 11
Praca wychowawczo-dydaktyczna

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
  3a. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie.
 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w arkuszu organizacji i zatwierdzane przez organ prowadzący.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe – zatwierdzone w arkuszu organizacji, potwierdza ich odbycie w dzienniku zajęć przedszkola.
 7. Udział dzieci w zajęciach religii, na życzenie rodziców organizowane jest w ramach planu pracy przedszkola. Zajęcia te organizowane są dla grupy liczącej nie mniej niż 7 wychowanków. Zajęcia religii odbywają się w czasie realizacji podstawy programowej.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić;
  1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut;
  2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.
 9. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe.
 10. Zajęcia dodatkowe – odpłatne, organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 12. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w dzienniku zajęć terapii logopedycznej.
 13. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

§ 11a

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zalecany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na placu zabaw w ogrodzie.
 2. W celu realizacji programu wychowania przedszkolnego nauczyciele:
  1) wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu na:
      a) zajęcia kierowane i niekierowane,
      b) czas posiłków,
      c) spacery i wycieczki,
      d) uroczystości przedszkole,
      e) spotkania z ciekawymi ludźmi,
      f) dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tym zakresie mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
      g) czas przeznaczony na odpoczynek.
  2) stwarzają warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;
  3) zapewniają organizację zajęć z dziećmi biorąc pod uwagę ich możliwości i potrzeby;
  4) diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju;
  5) organizują czynności złożone mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania
  i pisania
  6) prowadzą zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
  7) aranżują sale przedszkolne w sposób umożliwiający dzieciom:
      a) podejmowanie różnych form działania m.in. w kącikach zainteresowań,
      b) odpoczynek,
      c) celebrowanie i higieniczne spożywanie posiłków,
      d) podejmowanie prac porządkowych.

§ 12
Arkusz organizacji przedszkola

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 21 kwietnia każdego roku, zatwierdzany przez organ prowadzący do dnia 29 maja każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

§ 13
Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania, opieki i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej jednostki.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 14
Funkcjonowanie przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
 3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest organizowane w czasie 8.00 – 13.00.
 4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków: śniadanie, obiad.
 5. Zasady korzystania z wyżywienia (catering) i pobierania opłat za nie określa odrębna umowa
 6. (uchylono)
 7. Zasady pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie zawarte są w obowiązującej uchwale gminy Bytów.

§ 14a

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra edukacji narodowej, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

  1a. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
  1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
  2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;
  3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
  4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  1b. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:
  1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub
  2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, lub
  3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
  4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
 2. Dyrektor w szczególności:
  1) ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;
  2) koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  3) ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola  i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;
  4)  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;
  5)  nadzoruje realizację zadań przedszkola;
  6) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola.
 3. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz  pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
  1) na terenie przedszkola;
  2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.
 5. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania
  w domu.
 6. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 7. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

§ 14b
Diagnoza przedszkolna

 1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Nauczyciele do końca kwietnia każdego roku zobowiązani są przekazać rodzicom (za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
 3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
 4. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
  1) preferowaniu zabawy indywidualnej,
  2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek,
  3) wysokim stopniu ruchliwości,
  4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu,
  5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
 5. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

§ 15
Pracownicy przedszkola

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.
 3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16
Oddziały przedszkolne

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub kilku nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

§ 17
Plan pracy nauczycieli

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

  1a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele wykonują następujące zadania:
  1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;
  2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;
  3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
  1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna);
  2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków);
  3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami;
  4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę;
  5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;
  6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność;
  7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale;
  8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu;
  9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
  10) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
  11) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  12) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
  13) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania , barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwa w życiu przedszkola.
 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
  1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca;
  2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci;
  3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową;
  4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
 5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym;
  2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie) – nauczyciele dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne;
  3) przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
  4) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
  5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  6) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
  7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
  9) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  10) zachować w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą.
 6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedą.
 8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
  1) przekazywania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu;
  2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
  a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
  b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
  c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
  3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach;
  4) prezentowania na tablicy artykułów dla rodziców o tematyce pedagogicznej;
  5) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola;
  6) systematycznego eksponowania prac dzieci.
 10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 12. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
 13. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w grupach łączonych schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

§ 17a

 1. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:
  1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu przedszkola;
  3) kulturę i poprawność języka;
  4) pobudzanie inicjatywy dzieci;
  5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;
  6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
  7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji).
 3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:
  1) obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
  2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;
  3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji przedszkolnej;
  4) rozmowa z ocenianym nauczycielem;
  5) wyniki badań prowadzonych wśród rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy przedszkola a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela,
  6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela,
  7) arkusze samooceny.

§ 17b

 1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Za organizację w/w praktyk w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor.
 3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
  1) obserwowanie zajęć;
  2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
  4) samodzielne prowadzenie zajęć;
  5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
 4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w przedszkolu.

§ 18
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
  1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku;
  2) opiekę w czasie spacerów i wycieczek;
  3) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
  4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
  5) udział w dekorowaniu sali;
  6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.
 3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
  1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;
  2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

§ 18a

 1. W przypadku realizacji kształcenia na odległość nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
  1) dokumentowania pracy własnej;
  2) przygotowywania materiałów, zabaw sensorycznych;
  3) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem, utrzymując formę dialogu (a nie komunikatów);
  4) zachęcania rodziny do wspólnej zabawy podczas działań plastycznych, ruchowych czy matematycznych, odnosząc się w tym propozycjach do wiedzy o potrzebach i możliwościach swoich wychowanków;
  5) proponowania zajęć edukacyjnych sprzyjających zacieśnianiu rodzinnych relacji, np., podczas konstruowania gier czy wykorzystywania gotowych planszówek;
  6) zapraszania rodziców do dzielenia się sukcesami osiągniętymi przez dzieci, np. poprzez publikację zdjęć;
  7) przestawiania propozycji scenariuszy zajęć dydaktycznych, zestawu zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią dzieciom czas spędzany w domu;
  8) przedstawianie rodzicom pomysłów na wspólne czytanie literatury i tworzenie przez dzieci prac na jej temat;
  9) w miarę możliwości publikowania filmików metodycznych;
  10) odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, portali edukacyjnych, które oferują bezpłatny dostęp;
  11) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza przedszkolem;
  12) przekazywania rodzicom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
  13) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.
 2. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z rodzicami.

§ 19
Wychowankowie przedszkola

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W przypadku dziecka, któremu odroczono spełnienie obowiązku szkolnego lub posiada ono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
 6. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 19a

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.
 2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.

§ 20 
Zasady przyjęć do przedszkola

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w uzasadnionych sytuacjach dzieci 2,5-letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 9 roku życia.
 3. Dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola oraz deklarowanie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej odbywa się na podstawie wniosku rodzica.
 5. Wszystkie informacje udostępnione przez rodziców zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, są niezbędne do weryfikacji kart, udostępniane są przez rodziców dobrowolnie i podlegają ochronie.
 6. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola.
 7. W sytuacji kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
  1) co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu (§ 9. 1. Rozporządzenie MEN 2017)
  2) (uchylono)
  3) (uchylono)
 8. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Komisja kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 11. Jeżeli po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uzgodnione z Burmistrzem Bytowa.
 12. Do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 9 i 10 rodzic składa oświadczenie na karcie zgłoszenia do przedszkola i w formie załączników.
 13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 15. W ciągu siedmiu dni od wywieszenia imiennych list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, rodzice kandydata do przedszkola potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola.
 16. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola, kieruje się do Dyrektora przedszkola.
 17. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy układ architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.
 18. W ciągu roku szkolnego przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor.
 19. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka z Ukrainy w trakcie roku szkolnego jest możliwa, z zastrzeżeniem poniższych reguł:
  1) Dzieci są przyjmowane do przedszkola w zależności od decyzji dyrektora;
  2) Dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc.

§ 21
Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez::
  1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami jednostki;
  2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie;
  3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu;
  4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka;
  5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych;
  6) zaspokajanie potrzeb własnych;
  7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie;
  9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu;
  10) zabawę oraz wybór towarzysza zabawy;
  11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
  12) wyrażanie własnych sądów i opinii;
  13) poszanowanie godności osobistej;
  14) tolerancję;
  15) akceptację;
  16) zrozumienie indywidualnych potrzeb;
  17) poszanowanie własności;
  18) indywidualne tempo rozwoju;
  19) pomocy w przypadku trudności rozwojowych;
 2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu);
  2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa;
  3) próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami;
  4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne;
  5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;
  6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej;
  7) szanować wytwory innych dzieci;
  8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.
  9) respektować polecenia nauczyciela;
  10) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

§ 21a
Nagrody i kary

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
  1) ustną pochwałą nauczyciela;
  2) pochwałą skierowaną do rodziców;
  3) nagrodą rzeczową;
  4) listem gratulacyjnym;
  5) pochwałą dyrektora ;
 2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
  1) reprymendą – rozmową z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
  2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
  3) przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
  4) odsunięcie od zabawy;
  5) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw;
 3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 22
Obowiązki rodziców

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1) respektowanie niniejszego statutu;
  2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
  3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
  5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola szczególnie dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
  7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
  8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
  8a) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu;
  9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 2. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają dzieciom odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu oraz właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.

§ 23
Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
  3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;
  4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.
  7) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);
  8) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy.
 3. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 4. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

§ 24
Zasady odpłatności za przedszkole

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż pięć godzin.
 2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z przepisami Ustawy.
 3. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu uzależnione są od czasu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu i określa je organ prowadzący.
 4. Termin wnoszenia opłat przez rodziców określony jest w Uchwale rady Miejskiej w Bytowie.
 5. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków pobierane są zgodnie z umową zawartą z firmą organizującą catering.
 6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
  1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 12 dnia następnego miesiąca z dołu;
  2) opłaty dokonują rodzice u referenta przedszkola lub na wskazany numer konta;
  3) nie uiszczanie opłat za okres dwóch pełnych miesięcy uprawnia dyrektora do wykreślania dziecka z listy wychowanków lub ograniczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu do 5 godzin.
 7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 8. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 25
Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres dwóch miesięcy), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu;
  2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
  3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
  4) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka.
 3. (uchylono)
  3a. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
  2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami;
  3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych;
  4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
  5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
  6) (uchylono)
  3a. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
  3b. Nie może być skreślone z listy dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości jednomiesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 5. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków pobierane są zgodnie z umową zawartą z firmą organizującą catering. – za posiłki rodzice płacą bezpośrednio do firmy dostarczającej posiłki, w ramach aplikacji posiłki.pl 
 6. Przedszkole rozlicza się z dostawcą tylko za dzieci, które otrzymują dofinansowanie z MOPS-u oraz częściowe dofinansowanie z zakładów pracy.

§ 26
Dokumentacja przedszkola

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 27 

 1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.
 2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
 3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej i części artystycznej.
 4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
 5. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w szczególności:
  1) święto niepodległości;
  2) święto flagi;
  3) pasowanie dzieci na przedszkolaka;
  4) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;
  5) jubileusz przedszkola.
 6. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych.
Zmiany do Statutu uchwalono Uchwałą nr 3/2022 podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2022 r.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda