ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Obowiązek informacyjny dot. RODO

Obowiązek informacyjny dot. RODO

Informacja dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO".

Wobec wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Bytowie. Adres: ul. 1-go Maja 17,77-100 Bytów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 1 w Bytowie jest Pan Mateusz Szenbek. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie: 513 850 227.
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
  b) realizacji umów zawartych z Przedszkolem nr 1 w Bytowie;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 1 w Bytowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest przedszkole.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczasgdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


Bytów, 4 października 2019 r.

Obowiązek informacyjny
– Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Co to jest RODO? 

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? 

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym w Przedszkolu nr 1 w Bytowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirosława Kleinschmidt dyrektor Przedszkola nr 1 w Bytowie, odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Przedszkole nr 1 , 77-100 Bytów ul. 1 Maja 17, poprzez email: przedszkole3b@o2.pl lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? 

Z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 1 w Bytowie, Panem Mateuszem Szenbek, mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bodo24.pl
Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe? Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć:
• Przedszkole nr 1 w Bytowie ul. 1 Maja 17, 77-100 Bytów

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole nr 1 w Bytowiedanych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Przedszkole nr 1 w Bytowienarusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta
w zakresie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Przedszkole nr 1 w Bytowiezobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Przedszkola nr 1 w Bytowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Przedszkole nr 1 w Bytowierozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:
  - w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  - w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  - w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Przedszkolu nr 1 w Bytowielub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedszkole3b@o2.pl
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole nr 1 w Bytowieżądania osoby fizycznej.
 4. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole nr 1 w Bytowie.
 5. W imieniu Przedszkola nr 1 w Bytowie administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.
 6. Właściwym dla Przedszkola nr 1 w Bytowieorganem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: przedszkole3b@o2.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Bytów, 4.10.2019 r.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda